Polityka prywatności

Zaktualizowana 2020.03.24

Informacje ogólne

UAB „Baltic transline” (dalej: „my” lub „Administrator danych”) jest operatorem tej strony internetowej. W niniejszej polityce prywatności (dalej: „Polityka prywatności”) przedstawiamy i wyjaśniamy sposób gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika podczas korzystania przez niego z niniejszej witryny internetowej. Warunki określone w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych treści i/lub usług, niezależnie od urządzenia (komputera, telefonu komórkowego, tabletu itp.), z którego korzysta.

Dane administratora danych:

UAB „Baltic transline”
Kod osoby prawnej: 235584990
Adres siedziby: ul. R. Kalantos 49, Kowno.
E-mail: [email protected]

Potwierdzamy, że Państwa dane będą gromadzone zgodnie z wymogami obowiązującego prawa Unii Europejskiej i Republiki Litewskiej oraz instrukcjami organów kontrolnych, a także, że zastosowane zostaną wszelkie uzasadnione środki techniczne i administracyjne w celu ochrony gromadzonych przez nas danych przed utratą, nieuprawnionym wykorzystaniem i/lub zmianą. Pracownicy Administratora Danych podpisali pisemne zobowiązanie do nieujawniania i nierozpowszechniania osobom trzecim informacji uzyskanych w miejscu pracy.

Osoby poniżej 14 roku życia nie mogą podawać żadnych danych osobowych za pośrednictwem naszej strony internetowej/konta w mediach społecznościowych. Jeśli jesteś osobą poniżej 14 roku życia, przed podaniem danych osobowych musisz uzyskać zgodę swoich przedstawicieli prawnych (rodziców, rodziców adopcyjnych, opiekunów, kuratorów).

Terminy użyte w Polityce Prywatności należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych nr 2016/679 (UE).

Bardzo ważne jest, aby uważnie zapoznać się z Polityką Prywatności, ponieważ za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, zgadzają się Państwo na opisane tu warunki. Jeśli nie zgadzają się Państwo z tymi warunkami, prosimy nie odwiedzać naszej strony, nie korzystać z jej zawartości i / lub usług.

Klikając na pole „Dowiedz się więcej” w każdej sekcji, można znaleźć szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych i specyfiki naszej działalności.

W jaki sposób gromadzimy informacje o użytkowniku?

Państwa dane osobowe, tj. wszelkie informacje o Państwu, które pozwalają nam na Państwa identyfikację, są pozyskiwane na różne sposoby:

 • Informacje (dane osobowe) można przekazać samodzielnie;
 • Informacje o użytkowniku mogą być zbierane automatycznie;
 • W niektórych przypadkach otrzymujemy informacje o użytkowniku od stron trzecich i możemy zbierać informacje o użytkowniku z publicznie dostępnych źródeł.

Jakie informacje (dane osobowe) przetwarzamy?

Mimo że staramy się zbierać jak najmniej informacji o użytkownikach, w celu realizacji naszych działań gromadzimy następujące informacje:

 • Informacje, które są nam niezbędne do sprzedaży/wynajmu naszych towarów lub świadczenia naszych usług na rzecz użytkownika;
 • Informacje, które podają Państwo dzwoniąc do nas lub wysyłając wiadomość e-mail;
 • Informacje potrzebne do spełnienia Państwa prośby;
 • Informacje niezbędne do ustalenia tożsamości użytkownika;
 • Informacje o używanym urządzeniu.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Wyżej wymienione informacje, które Państwo podają, są przetwarzane w następujących celach:

 • W celu zawarcia umowy z Państwem, realizacji umowy zawartej z Państwem (np. zakup towarów, świadczenie usług, najem/dzierżawa) oraz przekazywania informacji dotyczących umowy i innych kwestii związanych z umową;
 • W celu przekazania niezbędnych danych naszym partnerom (np. firmom ubezpieczeniowym, bankom) w celu zawarcia lub realizacji umów (w tym działań przedumownych);
 • Fakturowanie i wysyłka, księgowość/rachunkowość;
 • Aby móc świadczyć Państwu inne usługi;
 • W celu dostarczenia Państwu informacji związanych ze sprzedażą towarów lub świadczeniem usług bądź innych informacji na Państwa życzenie;
 • Aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych usług online, dzięki czemu możemy je ulepszać i tworzyć nowe treści;
 • W celu ochrony naszych interesów w sądzie lub przed innymi organami;
 • W celu wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (np. przechowywania danych osobowych przez określony czas, jeżeli wymaga tego akt prawny, przekazywania danych organom ścigania, jeżeli wymaga tego akt prawny lub na uzasadnione żądanie organu itp.)
 • Inne sposoby za Państwa zgodą.

Informujemy, że mamy prawo do wysyłania informacji promocyjnych dotyczących naszych towarów lub usług do naszych klientów na adres e-mail otrzymany od klientów w związku ze sprzedażą im naszych towarów lub usług oraz że nasi klienci mają prawo zrezygnować z otrzymywania takich bezpośrednich treści marketingowych od nas, teraz lub w dowolnym późniejszym terminie, powiadamiając nas o swojej decyzji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji umieszczonego w wiadomości e-mail zawierającej takie informacje promocyjne. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie przez nas danych osobowych dokonane przed wycofaniem zgody.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o jedną lub więcej podstaw zgodnego z prawem przetwarzania danych:

 • Zgodność z wymogami prawnymi;
 • Realizacja zawartej z Państwem umowy;
 • Nasze uzasadnione interesy, chyba że interes prywatny jest wobec nich nadrzędny;
 • W niektórych przypadkach – Państwa zgoda.

Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe:

 • Firmom, które świadczą usługi na nasze zlecenie (np. firmy świadczące usługi księgowe);
 • Innym spółkom grupy;
 • Odpowiedzialnie wybranym partnerom biznesowym (np. w przypadku zawierania umowy finansowej lub ubezpieczeniowej możemy przekazywać Państwa dane firmom leasingowym, kredytowym i ubezpieczeniowym);
 • Organom ścigania;
 • Innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (np. sądom, osobom zaangażowanym w postępowanie windykacyjne, komornikom).

Do jakich krajów przekazywane są Państwa dane osobowe?

Niekiedy może zaistnieć potrzeba przekazania Państwa danych osobowych do innych krajów, w których obowiązują niższe standardy ochrony danych. W takich przypadkach dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych.

Co robimy, aby chronić Państwa dane osobowe?

Wdrożyliśmy uzasadnione i odpowiednie środki fizyczne i techniczne w celu ochrony informacji, które gromadzimy na potrzeby dostarczania treści/usług. Prosimy jednak pamiętać, że choć podejmujemy uzasadnione kroki w celu ochrony danych osobowych, żadna strona internetowa, transakcja online, system komputerowy ani połączenie bezprzewodowe nie są całkowicie bezpieczne.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia określonego celu. Dane osobowe zostaną usunięte po osiągnięciu celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy aktów prawnych jesteśmy zobowiązani do przechowywania tych informacji dla celów podatkowych lub gdy dane mogą być niezbędne do prowadzenia dochodzenia przedprocesowego, jednak w każdym przypadku okres przechowywania danych nie będzie przekraczał 10 lat. Po tym okresie dane zostaną usunięte, aby nie można było ich odtworzyć.

Państwa prawa

Osobie, której dane są przetwarzane w ramach działalności Administratora Danych, przysługują następujące prawa, w zależności od sytuacji:

 • Wiedza na temat (bycie poinformowanym) przetwarzania danych (prawo do wiedzy);
 • Bycie zaznajomionym ze swoimi danymi i sposobem ich przetwarzania (prawo dostępu);
 • Zażądanie poprawienia lub – w zależności od celów przetwarzania danych osobowych – uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (prawo do sprostowania danych);
 • Zażądanie zniszczenia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”);
 • Zażądanie od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z jednego z uzasadnionych powodów (prawo do ograniczenia);
 • Zażądanie przeniesienia danych przekazanych Administratorowi Danych (prawo do przeniesienia);
 • Sprzeciwienie się w dowolnym momencie przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się w interesie publicznym lub jeśli przetwarzanie jest konieczne ze względu na uzasadnione interesy Administratora Danych lub strony trzeciej; w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, wniesienie w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach, w tym w celach profilowania (prawo do sprzeciwu);
 • Złożenie skargi do Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy Państwu dogodny sposób korzystania z tych praw. Można to zrobić, dzwoniąc pod podany numer telefonu, pisząc do nas na podany adres e-mail lub korzystając z określonych łączy umieszczonych na dole materiałów promocyjnych, które przekazujemy Państwu, jeśli przekazaliśmy Państwu takie materiały promocyjne.

Jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa lub wolności zostały naruszone, zachęcamy w pierwszej kolejności do skontaktowania się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania i rozwiązać wszelkie problemy w miarę możliwości prawnych, tak aby mogli Państwo mieć pewność co do legalności i bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych.

Możemy uniemożliwić Państwu korzystanie z wyżej wymienionych praw, jeśli w przypadkach przewidzianych przepisami prawa jest to konieczne do zapewnienia zapobiegania, dochodzenia i wykrywania przestępstw, naruszeń zasad etyki urzędowej lub zawodowej, a także ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

Kontakt z nami

Jeśli zauważyli Państwo niespójność w naszej Polityce Prywatności, lukę bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej lub mają Państwo jakiekolwiek inne pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dogodny dla Państwa sposób:

UAB „Baltic transline”
Kod osoby prawnej: 235584990
Adres siedziby: ul. R. Kalantos 49, LT- 52303, Kowno
E-mail: [email protected]

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności będzie poddawana przeglądowi i aktualizowana w zależności od potrzeb Firmy, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata lub każdorazowo w przypadku zmiany przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych. W przypadku aktualizacji Polityki Prywatności poinformujemy Państwa o tym, co uważamy za istotne zmiany, zamieszczając stosowne powiadomienie na stronie internetowej. Jeśli uzyskają Państwo dostęp lub skorzystają z naszych treści i/lub usług po opublikowaniu takiego powiadomienia, uznamy, że akceptują Państwo nowe wymagania określone w aktualizacji.

 

Pliki cookie

Ta strona jest ustawiona tak, aby zezwalać na wszystkie pliki cookie w celu zapewnienia funkcjonalnych ustawień tej strony i poprawy komfortu przeglądania. Jeśli będą Państwo kontynuować bez zmiany tych ustawień, oznacza to, że wyrażają Państwo na to zgodę. Zasady korzystania z plików cookie można znaleźć na stronie tutaj.

Zgadzam się
Opcje
Możesz wybrać, na które pliki cookie zezwalasz

Aby ułatwić korzystanie z tej strony internetowej, niezbędne pliki cookie aktywują główne funkcje, takie jak przeglądanie stron i dostęp do chronionych obszarów strony. Bez tych plików cookie strona internetowa nie będzie działać prawidłowo.

Dzięki statystycznym plikom cookie, które zbierają anonimowe informacje i tworzą raporty na ich temat, właściciele stron internetowych mogą dowiedzieć się, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcje ze stroną.

Success

Wysłano żądanie

Dziękujemy!

Uždaryti
Success

Wysłano zgłoszenie

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w naszej firmie. Otrzymaliśmy Państwa dane, wkrótce skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Uždaryti
Success

Na zgłoszenie odpowiemy w ciągu 30 minut w dni robocze od godz. 8.00 do 17.00.

Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe w innym czasie.

Uždaryti