Tvarumas

Atnaujinta 2024.01.08

ANTIKORUPCIJOS POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Antikorupcijos politika (toliau – Politika) yra taikoma Baltic Transline, UAB (toliau – Bendrovė) ir visoms jos dukterinėms bendrovėms (toliau – Grupė).
1.2. Vykdydama savo veiklą, Grupė sąžiningai laikosi jos veiklai taikomų tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose, bendruosiuose gerosios praktikos gairėse, sektoriaus praktikose ir vidinėse taisyklėse nustatytų reikalavimų. Etiško verslo principų taikymas leidžia užtikrinti, kad Grupės vykdoma veikla atitiktų aukščiausius patikimumo, skaidrumo ir sąžiningumo standartus bei skaidrios aplinkos kūrimo principus.
1.3. Politikos tikslas yra apibrėžti verslo etikos standartus, pagrindines jų įgyvendinimo gaires, įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei palaikyti Grupės mikroklimatą kuris skatintų darbuotojus, įgyvendinančius savo darbines funkcijas, veikti sąžiningai, atsakingai, skaidriai bei laikytis nustatytų elgesio taisyklių, etikos normų.
1.4. Politika parengta vadovaujantis teisės aktais, tarptautinėmis gerąją verslo etikos praktiką apibrėžiančiomis gairėmis ir rekomendacijomis, įskaitant Etinės prekybos iniciatyvos bazinį kodeksą (angl. – ETI base code), Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Jungtinių Tautų Pasaulinį susitarimą (angl. – United Nations Global Compact) ir kt.
1.5. Vykdant veiklą, Grupė ir jos darbuotojai įsipareigoja laikytis visų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų ES tesiės aktų, Grupės vidinių tvarkų bei kitų dokumentų nuostatų. Esant bet kokiems Politikos ir kitų teisės aktų prieštaravimams, pirmenybė teikiama teisės aktams ir juose numatytoms nuostatoms.
1.6. Jeigu tiek Politikoje, tiek teisės aktuose nėra numatyto atitinkamo elgesio normų, Grupė turi pareigą elgtis visuomenei priimtinais patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir verslo etikos standartais.

2. KORUPCIJA, KYŠIAI IR DOVANOS

2.1. Grupė netoleruoja bet kokio darbuotojo siekio Grupės, partnerių arba klientų sąskaita gauti naudos sau ir (arba) artimiems giminaičiams, pasinaudojant savo padėtimi. Grupėje darbuotojams draudžiama taikyti korupcijos, kyšininkavimo arba neetiško verslo praktikos formas.
2.2. Pastebėjus korupcijos požymius Grupėje ar gavus prašymą duoti arba pasiūlymą priimti kyšį, darbuotojas privalo nedelsiant informuoti savo tiesioginį vadovą ir Bendrovės paskirtą atsakingą asmenį.
2.3. Grupė netoleruoja bet kokio pobūdžio dovanų, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti suprantamos kaip atlygis ar galimas poveikis ateities perspektyvoje bei turinčios įtakos neteisėtiems sprendimams. Grupės darbuotojams draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai reikalauti dovanų iš suinteresuotų asmenų bei Grupės partnerių.

3. INTERESŲ KONFLIKTAI IR KONKURENCIJA

3.1. Priimdami sprendimus, Grupės darbuotojai privalo vengti interesų konfliktų ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog tokie sprendimai priimami objektyviai, ir kad būtų išvengta jų privačių interesų ir Bendrovės interesų konfliktų.
3.2. Grupės darbuotojai privalo raštiškai informuoti savo tiesioginį vadovą ir Bendrovės Personalo vadovę apie dalyvavimą bet kokia teisine forma kito, su Grupe konkuruojančio, juridinio subjekto veikloje.
3.3. Grupės darbuotojai gali užsiimti papildoma darbine ar komercine veikla, tačiau visais atvejais tokia veikla negali sukelti Grupės konfidencialios informacijos atskleidimo ar panaudojimo rizikos, sudaryti pagrindo darbuotojų ir Grupės interesų konfliktui, trukdyti darbuotojams vykdyti pareigų Bendrovėje, naudoti Bendrovės turtą trečiųjų asmenų interesams ir kitaip pažeisti teisėtų Bendrovės interesų.
3.4. Grupė pilna apimtimi laikosi galiojančių ir konkurencinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir užtikrina, kad Grupės vykdoma veikla būtų sąžininga konkurenciniu atžvilgiu.

4. VERSLO PARTNERIAI

4.1. Grupė užtikrina, kad visos pirkimo ir pardavimo procedūros būtų vykdomos sąžiningai ir skaidriai, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Grupė įsipareigoja imtis veiksmų, įskaitant ir sutartinių santykių nutraukimą, jeigu nustatoma, kad trečiųjų šalių, teikiančių Grupei prekes, paslaugas ar atliekančių darbus, veikla bei elgesys pažeidžia Politikos nuostatas.

4.2. Grupė bendradarbiauja tik su patikimais verslo partneriais, tiekėjais bei klientais. Grupė, sudarydama sandorius su kitais asmenimis, įsitikina, kad verslo partneriams nėra taikomos tarptautinės sankcijos ar kitos Europos Sąjungos nustatytos priemonės, suteikiančios ribojimą.

4.3. Vertinant verslo partnerių patikimumą vertinami socialiniai bei finansiniai įsipareigojimai bei profesinis pajėgumas.

5. POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKA

5.1. Grupei rūpi, kad su šios Politikos turiniu būtų susipažinusios ir jos nuostatas taikytų visos Grupės suinteresuotos šalys: verslo partneriai, paslaugų teikėjai, subrangovai ir kiti tretieji asmenys su kuriais Grupės darbuotojai susiduria vykdydami darbines funkcijas. Todėl ši Politika yra skelbiama viešai Bendrovės internetinėje svetainėje ir vidinėje Dokumentų valdymo sistemoje.
5.2. Grupei labai svarbus grįžtamasis ryšys iš visų suinteresuotųjų šalių (darbuotojų, klientų, partnerių, vietos bendruomenės ir kt.). Siekiant gauti visą informaciją apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją, Grupėje yra sukurta el. pašto dėžutė: [email protected]. Pranešėjo tapatybės konfidencialumas yra garantuojamas. Prie nurodytos el. pašto dėžutės prieigą turi tik Grupės paskirti atsakingi asmenys: Personalo vadovas ir Kokybės ir tvarumo vadovas.
5.3. Grupėje visi pranešimai apie esamus ir galimus Politikos nuostatų pažeidimus yra traktuojami kaip neatitiktys ir privalo būti tinkamai išnagrinėti Bendrovės Generalinio direktoriaus paskirtų asmenų. Užfiksavus veiksmus, turinčius korupcijos požymių, nedelsiant imamasi drausminamųjų priemonių, įskaitant laikiną nušalinimą nuo einamų pareigų ar atleidimą iš darbo arba sutartinių santykių su darbuotoju ar trečiąja šalimi nutraukimą. Grupė, be jokių išimčių, visada informuoja kompetentingas teisėsaugos institucijas apie bet kokius nustatytus nusikalstamos veikos požymius.
5.4. Grupės Kokybės ir tvarumo vadovas surenka ir apibendrina su Politikos įgyvendinimu susijusius gautus pranešimus, paklausimus ir skundus už praėjusius kalendorinius metus, ir parengia ataskaitą Grupės vadovams apie Politikos įgyvendinimo efektyvumą ir galimybes ją tobulinti bei pateikia ją svarstyti Grupės vadovams per sekantį vadovybinės vertinamosios analizės susirinkimą.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Politika tvirtinama ir, esant poreikiui, koreguojama Grupės vadovybės sprendimu.
6.2. Bet kuris asmuo gali pateikti poreikį dėl Politikos turinio koregavimo. Įvertinęs šį poreikį, jo aplinkybes ir potencialią naudą suinteresuotoms šalims, rekomendacijas dėl Politikos koregavimo Grupės vadovybei pateikia Kokybės ir tvarumo vadovas.
6.3. Visi Grupės darbuotojai, esami ir naujai priimti, privalo būti supažindinti su Politika ir vykdyti jos reikalavimus. Už esamų darbuotojų periodinį supažindinimą su Politikos turiniu atsakingas Kokybės ir tvarumo vadovas, už naujai priimtų darbuotojų – Personalo skyriaus darbuotojai.
6.4. Politikos nuostatų įgyvendinimas negali prieštarauti LR įstatymams ir/ar kitiems galiojantiems teisės aktams. Todėl, prieš pradedant įgyvendinti Politikos nuostatas, pirmiausia atsižvelgiama į teisinio reglamentavimo bazę ir tik tada pereinama prie Politikos nuostatų įgyvendinimo.

DARBO IR ŽMOGAUS TEISIŲ POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Darbo ir žmogaus teisių politika (toliau – Politika) yra taikoma Baltic Transline, UAB (toliau – Bendrovė) ir visoms jos dukterinėms bendrovėms (toliau – Grupė).
1.2. Grupės suinteresuotų šalių: klientų, darbuotojų, visuomenės ir akcininkų lūkesčių tenkinimas – vienas iš svarbiausių Grupės prioritetų. Atsižvelgiant į tai, Grupė priėmė sprendimą įsipareigoti gerbti žmogaus teises ir stengtis užkirsti kelią jų pažeidimams, įgyvendinant tarptautinius gerosios praktikos pavyzdžius, taikant sąžiningos verslo praktikos principus, užtikrinant tinkamas darbo sąlygas.
1.3. Politikos tikslas yra apibrėžti darbo ir žmogaus teisių standartus, į kuriuos turės teisę visi Grupės darbuotojai, bei jų įgyvendinimo standartus.
1.4. Politika parengta vadovaujantis tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais reglamentuojančiais darbo ir žmogaus teises, įskaitant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Jungtinių Tautų Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Jungtinių Tautų rezoliuciją dėl verslo ir žmogaus teisių, pagrindines Tarptautinės darbo organizacijos konvencijas ir kt.

2. ŽMOGAUS TEISĖS

2.1. Grupė įsipareigoja, be jokių išlygų, gerbti žmogaus teises, kurios apibrėžtos Politikos 1.4 punkte nurodytuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose. Žmogaus teisių apsaugos principų įgyvendinimas yra privalomas visose Grupės veiklos srityse.
2.2. Grupės vykdoma veikla negali tiesiogiai ar netiesiogiai negali daryti neigiamos įtakos žmogaus teisėms ar kitaip jas pažeisti. Atsižvelgiant į tai, Grupė vykdydama veiklą ugdo pagarbos žmogaus teisėms vertybes ir įvairiapusiškai skatina žmogaus teisių apsaugos principų taikymą.
2.3. Be kita ko, Grupė, atsižvelgdama į Politiką, skatina darbo vietą be diskriminacijos, draudžia priverstinį bei vaikų darbą ir prekybą žmonėmis, užtikrina sąžiningą ir teisingą darbo užmokestį bei išmokas, atsižvelgiant į vietos įstatymus bei užtikrina saugias darbo sąlygas.
2.4. Grupė siekia, kad žmogaus teisių apsaugos principai būtų taikomi visos tiekimo grandinės apimtyje. Todėl, raginame žmogaus teisių apsaugos principų laikytis visas Grupės suinteresuotas šalis, įskaitant partnerius, tiekėjus ir subrangovus. Atsisakymas laikytis žmogaus teisių apsaugos principų Grupės traktuojamas kaip netoleruojamas ir verslo santykiai su atsisakiusiomis suinteresuotomis šalimis yra sustabdomi ir/arba nutraukiami.

3. DISKRIMINACIJA IR PRIEKABIAVIMAS

3.1. Grupės veikloje nėra vietos diskriminacijai ir žeminimui. Kiekvienas darbuotojas turi teisę į sąžiningą darbo aplinką ir pagarbų elgesį su juo. Darbuotojo lytis, amžius, tautybė, rasė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, lytinė orientacija, negalia, sveikatos būklė, etninės priklausomybės, religiniai ir politiniai įsitikinimai ar pažiūros bei kitokios asmeninės savybės negali būti nukreipiamos prieš darbuotoją. Bet kokio pobūdžio priekabiavimas prie darbuotojo yra netoleruojamas ir apie priekabiavimo atvejus nedelsiant turi būti informuojami atsakingi asmenys.
3.2. Grupėje darbuotojų veiklos rezultatai vertinami remiantis tik objektyviais kriterijais, kurie aprašyti vidinėse atlygio už darbą apskaičiavimo tvarkose. Nustatomi kriterijai privalo atitikti šiuos reikalavimus: pamatuojami ir (ar) apskaičiuojami, patikimi ir nesunkiai patikrinami bei, svarbiausia, darbuotojams suprantami. Atitinkamai, potencialaus arba esamo darbuotojo darbo užmokesčio dydis nustatomas laikantis darbuotojo pareigybei priskirtų atlygio rėžių ribų ir vadovaujantis objektyviais kriterijais, susijusiais su darbuotojo veiklos rezultatais, kompetencija, turima patirtimi, kvalifikacija, gebėjimais ir specifinėmis žiniomis.
3.3. Grupės darbuotojams dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis užtikrinamos lygiavertės darbo sąlygos, kaip ir darbuotojams, dirbantiems pagal neterminuotą darbo sutartį ar atliekantiems analogišką darbo funkciją.

4. ASOCIACIJŲ LAISVĖ IR KOLEKTYVINIS ATSTOVAVIMAS

4.1. Grupė gerbia darbuotojų teisę į kolektyvines derybas. Visiems Grupės darbuotojams sudaromos sąlygos steigti ar stoti į savo pasirinktas, su santykiais tarp darbdavio ir darbuotojo susijusias, asociacijas. Taip pat, Grupė užtikrina, kad prieš darbuotojus, siekiančius pasinaudoti teise burtis į asociacijas arba teise nepriklausyti jokiai asociacijai, nebus naudojami drausminiai ar diskriminaciniai veiksmai ir nebus toleruojamas bet kokios rūšies bauginimas, kuriuo siekiama sutrukdyti pasinaudoti šiomis teisėmis.

4.2. Grupė įsipareigoja užmegzti dialogą bei sąžiningai derėtis dėl darbo sąlygų su pasirinktais atstovais, kai darbuotojams atstovauja teisiškai pripažinta profesinė sąjunga.

5. PRIVERSTINIS DARBAS

5.1. Grupė netoleruoja jokios priverstinio darbo formos. Darbo santykiai pradedami ir užbaigiami laisvanoriškai. Grupės darbuotojai neatlieka jokių veiksmų, kuriais būtų siekiama suvaržyti atitinkamų darbuotojų laisvę. Grupė netoleruoja, neprisideda ir nedalyvauja jokioje verslo sudedamojoje dalyje, kuri susijusi su prekyba žmonėmis.

6. VAIKŲ DARBAS

6.1. Grupė griežtai laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyto minimalaus darbuotojo amžiaus reikalavimų ir neįdarbina asmenų, jaunesnių nei leidžiama remiantis minimalų darbuotojo amžių reglamentuojančiais teisės aktais. Siekiant užtikrinti, kad ši Politika būtų vykdoma, prieš įdarbinant bet kurį asmenį, vykdomas kandidato amžiaus patikrinimas.

7. POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKA

7.1. Grupei rūpi, kad su šios Politikos turiniu būtų susipažinusios ir jos nuostatas taikytų visos Grupės suinteresuotos šalys: verslo partneriai, paslaugų teikėjai, subrangovai ir kiti tretieji asmenys su kuriais Grupės darbuotojai komunikuoja. Todėl ši Politika yra skelbiama viešai Bendrovės internetinėje svetainėje ir vidinėje Dokumentų valdymo sistemoje.
7.2. Grupei labai svarbus grįžtamasis ryšys iš visų suinteresuotųjų šalių (darbuotojų, klientų, partnerių, vietos bendruomenės ir kt.). Siekiant gauti visą informaciją apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją, Grupėje yra sukurta el. pašto dėžutė: [email protected]. Pranešėjo tapatybės konfidencialumas yra garantuojamas. Prie nurodytos el. pašto dėžutės prieigą turi tik Grupės paskirti atsakingi asmenys: Personalo vadovas ir Kokybės ir tvarumo vadovas.
7.3. Grupėje visi pranešimai apie esamus ir galimus Politikos nuostatų pažeidimus yra traktuojami kaip neatitiktys ir privalo būti tinkamai išnagrinėti Bendrovės Generalinio direktoriaus paskirtų asmenų.
7.4. Grupės Kokybės ir tvarumo vadovas surenka ir apibendrina su Politikos įgyvendinimu susijusius gautus pranešimus, paklausimus ir skundus už praėjusius kalendorinius metus, ir parengia ataskaitą Grupės vadovams apie Politikos įgyvendinimo efektyvumą ir galimybes ją tobulinti bei pateikia ją svarstyti Grupės vadovams per sekantį vadovybinės vertinamosios analizės susirinkimą.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Politika tvirtinama ir, esant poreikiui, koreguojama Grupės vadovybės sprendimu.
8.2. Bet kuris asmuo gali pateikti poreikį dėl Politikos turinio koregavimo. Įvertinęs šį poreikį, jo aplinkybes ir potencialią naudą suinteresuotoms šalims, rekomendacijas dėl Politikos koregavimo Grupės vadovybei pateikia Kokybės ir tvarumo vadovas.
8.3. Visi Grupės darbuotojai, esami ir naujai priimti, privalo būti supažindinti su Politika ir vykdyti jos reikalavimus. Už esamų darbuotojų periodinį supažindinimą su Politikos turiniu atsakingas Kokybės ir tvarumo vadovas, už naujai priimtų darbuotojų – Personalo skyriaus darbuotojai.
8.4. Politikos nuostatų įgyvendinimas negali prieštarauti LR įstatymams ir/ar kitiems galiojantiems teisės aktams. Todėl, prieš pradedant įgyvendinti Politikos nuostatas, pirmiausia atsižvelgiama į teisinio reglamentavimo bazę ir tik tada pereinama prie Politikos nuostatų įgyvendinimo.

VERSLO ETIKOS KODEKSAS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Verslo etikos kodeksas (toliau – Kodeksas) yra taikoma Baltic Transline, UAB (toliau – Bendrovė) ir visoms jos dukterinėms bendrovėms (toliau – Grupė).

Grupė atsakingai galvoja apie ateities kartas ir siekia atliepti visų suinteresuotų šalių, darbuotojų, verslo partnerių, ateities kartų, poreikius. Šis siekis turi labiausiai atsispindėti Grupės vykdomoje veikloje bei Grupės propaguojamose vertybėse. Šio Kodekso nuostatos taikomos visiems Grupės darbuotojams, valdymo organų nariams, paslaugų, konsultavimo ar kitų sutarčių pagrindu Grupės interesais veikiantiems asmenims.

Kodekso tikslas yra apibrėžti sąžiningo ir etiško elgesio versle bendrąsias nuostatas ir principus ir įpareigoti Grupės darbuotojus bei kitas, Grupės interesus atstovaujančias, suinteresuotas šalis laikytis Kodekso nuostatų.

Kodeksas parengtas vadovaujantis tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais reglamentuojančiais etišką elgesį versle, įskaitant tarptautinę gerąją verslo etikos praktiką ir kitus rekomendacinio pobūdžio dokumentus.

2.         SĄŽININGAS ELGESYS SU DARBUOTOJAIS

Motyvuoti, kompetentingi ir lojalūs darbuotojai – būtinas pagrindas efektyviam aukštų verslo etikos standartų įgyvendinimui. Grupė siekia būti patraukliu darbdaviu esamiems ir būsimiems darbuotojams, gebėti pritraukti, ugdyti, padėti tobulėti, taip išlaikant kompetentingus, kvalifikuotus, profesionalius ir Grupės vertybes puoselėjančius darbuotojus.

Grupė įsipareigoja sukurti tolerancija ir pagarba pagrįstą darbo aplinką, kurioje asmenys būtų gerbiami nepaisant individualių skirtumų, gabumų ar asmeninių savybių, o jų darbas būtų vertinamas pagal rezultatus ir elgesio atitikimą Grupės puoselėjamoms vertybėms. Už pasiektus rezultatus, atliktą darbą, atsiskaitoma sąžiningai ir skaidriai, o išsiskyrimo atveju – atsiskaitoma garbingai.

Visi Grupės darbuotojai, nepriklausomai nuo jų einamų pareigų lygio ar pobūdžio, yra skatinami bendrauti mandagiai, būti paslaugūs ir tvarkingi, taip kuriant darbingą ir draugišką aplinką ir užkertant kelią konfliktams ir įvairiems nesutarimams.

Grupė gerbia savo darbuotojus. Elgiasi su jais sąžiningai. Nuolat investuoja į darbo sąlygų gerinimą. Todėl, iš darbuotojų tikimasi to paties: pagarbos vienas kitam, atsakomybės ir adekvataus išteklių naudojimo.

3.         LYGIATEISIŠKUMAS

Grupė netoleruoja jokio žmogų diskriminuojančio elgesio dėl jo rasės, odos spalvos, tautybės, lyties, socialinės kilmės, galimo neįgalumo, sveikatos, seksualinės pakraipos, religinių ar politinių įsitikinimų. Visiems darbuotojams organizacijoje sudaromos vienodos sąlygos nuolatiniam tobulėjimui ir saviraiškai. Darbuotojų įdėtos pastangos, kuriant pridėtinę vertę Grupei, įvertinamos atsižvelgiant į rezultatus. Grupė netoleruoja diskriminacijos, žeminimo, priekabiavimo, smurto ar įžeidimų. Su visais darbuotojais elgiamasi pagarbiai ir teisingai.

4.         SVEIKATA IR SAUGUMAS

Grupė deda maksimalias pastangas, kad būtų puoselėjami darbuotojų interesai ir užtikrinama saugi ir nekenksminga darbo aplinka. Darbuotojams draudžiame darbo metu vartoti alkoholį, nelegalias psichotropines (narkotines) medžiagas, būti apsvaigusiems nuo netinkamo jų ir (arba) vaistų vartojimo. Už šios nuostatos nesilaikymą darbuotojams gali būti taikomos sankcijos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu. Darbo vietose Grupė suteikia saugias darbo vietas bei užtikrina procesų saugumą, atsižvelgiant į sveikatai kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius bei įgyvendina prevencines priemones.

Darbuotojams stengiamasi suteikti saugias ir sveikas darbo sąlygas bei jas nuolat gerinti, užtikrinant atliekamo darbo saugumą, atsižvelgiant į sveikatai kenksmingus darbo aplinkos veiksnius, įgyvendinant prevencines priemones. Grupės darbo aplinkoje galioja jai taikomos saugos taisyklės, kurias nustato įstatymai ir vidiniai Grupės teisės aktai bei tvarkos. Darbuotojai periodiškai informuojami ir instruktuojami darbo saugos ir sveikatos tematikomis.

Rengiant darbuotojų saugos ir sveikatos tvarkas, buvo remiamasi ne tik tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, bet ir gerąja tarptautine praktika. Tačiau, siekdama sukurti efektyvesnę darbuotojų saugos ir sveikatos puoselėjimo sistemą, Grupė skatina kiekvieną darbuotoją informuoti vadovybę apie bet kokias pastebėtas grėsmes saugumui arba neišnaudotas galimybes sistemos tobulinimui.

5.         ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Grupė įgyvendina technines ir organizacines apsaugos priemones tam, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai ir ne daugiau nei tai būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Grupė, vykdydama savo veiklą, asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų teisės aktų nuostatomis.

rupė pasilieka teisę tikrinti, reguliariai peržiūrėti ir saugoti visus duomenis, informaciją ir susirašinėjimus, vykdyti stebėseną darbuotojo darbo vietoje ir kitose Grupės patalpose bei naudojantis Grupės darbo funkcijų atlikimui suteiktomis komunikacijos priemonėmis.

6.         INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS

Grupė taikydama rizikų valdymu grįstą požiūrį, skiria pakankamai dėmesio iš galimų interesų konfliktų kylančioms rizikoms bei jų prevencijai. Atsiradus interesų konfliktui, Grupė deda visas įmanomas pastangas siekdama išvengti interesų konflikto keliamo neigiamo poveikio klientų interesams.

Grupės darbuotojai skatinami elgtis sąžiningai, atsakingai, nesavanaudiškai ir vengti situacijų, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktai. Kiekvienas darbuotojas norintis įsidarbinti konkuruojančioje įmonėje ar ketinantis pradėti verstis kita profesine veikla turi pranešti savo tiesioginiam vadovui ir pasitikslinti ar tokia veikla nesukels interesų konflikto.

7.         KYŠININKAVIMAS IR DOVANOS

Grupė vykdo veiklą skaidriai ir atsakingai. Grupės veiksmai neprieštarauja jokioms tarptautinių ar nacionalinių teisės aktų nuostatoms. Grupė netoleruoja kyšininkavimo ir Grupei nepriimtina, kad kokiomis nors aplinkybėmis Grupės veikla būtų siejama su neskaidriais ryšiais su verslo ar valdžios institucijomis, ar šių institucijų atstovais.

Darbuotojams draudžiama priimti ar dovanoti dovanas, priimti ar siūlyti pinigų, bei teikti kitokios asmeninės naudos suinteresuotajai šaliai, kuri kokiu nors būdu galėtų daryti įtaką jos sprendimams, susijusiems su Grupės veikla. Verslo ryšių palaikymo dovanomis negali būti laikomos paskolos, pinigai, darbo pasiūlymai, kelionės, kompensacijos, paslaugos ar bet koks kitas vertingas atlygis. Grupės darbuotojai gali priimti tik tokias verslo dovanas, kurios neperžengia įprastų verslo santykių ir skaidrumo standartų.

Atsižvelgiant į tai, kad bet koks tiesioginis ar netiesioginis kyšininkavimas yra netoleruotinas, apie kyšio siūlymą, žadėjimą ar priėmimą privaloma nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui ir (arba) Grupės vadovybei.

8.         TURTO APSAUGA

Darbuotojai naudodamiesi Grupės turtu, jį tausoja, elgiasi racionaliniai ir apdairiai, atsižvelgdami į Grupės interesus. Grupės turtas apima ne tik materialų turtą, bet ir Grupės darbuotojų idėjas, kūrinius, praktinę patirtį, taip pat Grupės rinkoje turimą įvaizdį ir reputaciją. Grupei priklausantis turtas yra skirtas noritn įgyvendinti teisėtus Grupės verslo tikslus.

Tais atvejais, kai darbuotojams leidžiama pasinaudoti organizacijos turtu asmeniniais tikslais, darbuotojai privalo užtikrinti, kad darbuotojo veikla neprieštarautų teisei, viešajai tvarkai ir gerai moralei bei nepažeistų organizacijos verslo interesų ir neeikvotų organizacijos išteklių.

Grupės veikloje naudojamose kompiuterinėse sistemose ir įrangoje gali būti diegiama tik legaliai įsigyta programinė įranga ir naudojama tik tiesiogiai su darbu susijusiais tikslais. Grupės darbuotojams draudžiama atsisiųsti iš interneto nelegalų ir (arba) neteisėtą turinį bei saugoti jį darbuotojams skirtuose kompiuteriuose ar kitose įmonės laikmenose.

9.         VERSLO IR FINANSINIAI DOKUMENTAI

Visi Grupės dokumentai yra rengiami remiantis aprašytomis vidinėmis dokumentų rengimo tvarkomis, galiojančiais teisės aktais ir gerąja verslo praktika.

Grupės darbuotojams draudžiama klastoti dokumentus, iškreipti ar slėpti jų turinį. Grupės darbuotojai privalo užtikrinti, kad visi dokumentai teikiami išorinėms institucijoms turi būti teisingi, tikslūs ir pateikiami laiku.

Dokumentai, kurie buvo parengti Grupei vykdant veiklą, yra laikomi konfidencialia informacija, tad kiekvienas darbuotojas privalo užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą.

10.     APLINKOS TAUSOJIMAS

Atsižvelgiant į tai, kad Grupės verslo modelis daro tiesioginę įtaką aplinkai, Grupė skiria didelį dėmesį neigiamo poveikio aplinkai mažinimui. Grupė vykdo galiojančių tarptautinių ir nacionalinių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą. Taiko nuolatinio tobulinimo principus, užtikrinant įdiegtų vadybos sistemų, kartu ir aplinkosaugos vadybos sistemos, funkcionavimą.

Visi Grupės darbuotojai yra įtraukti į aplinkosaugos tausojimo procesus ir bendromis pastangomis įgyvendiname veiklos bei taršos, atliekų susidarymo prevenciją. Grupė sudaro visas reikiamas sąlygas, skiria reikiamus išteklius, kad būtų įgyvendinti efektyviausi poveikio aplinkai minimizavimo sprendimai.

11.     RYŠIAI SU SUINTERESUOTOMIS ŠALIMIS

Formuojamas Grupės įvaizdis labai stipriai priklauso nuo gerų ir dalykiškų santykių su suinteresuotomis šalimis: akcininkais, darbuotojais, klientais, verslo partneriais, konkurentais ir visuomene. Tad Grupės veikloje palaikomi ryšiai su šiomis suinteresuotomis šalimis privalo išlikti profesionalūs ir skaidrūs.

Grupės atstovai savalaikiai komunikuoja su akcininkais ir teikia jiems aktualią informaciją apie: Grupės finansinę būklę, svarbiausius veiklos pokyčius, kurie gali daryti įtaką jų turimų akcijų vertei. Akcininkams pateikiama informacija privalo būti pagrįsta ir patikrinta.

Grupė rūpinasi, kad darbuotojų darbas būtų vertinamas pagal jų darbo rezultatus ir vertybinę elgseną, kad būtų laiku ir tinkamai pasirūpinta visų darbuotojų sveikata ir saugumu, juos suptų saugi (materialiai ir moraliai) bei skatinanti veikla.

Kiekvieno kliento poreikiai ir lūkesčiai Grupės veikloje yra prioritetiniai. Dirbdami su klientais, pirmiausia, stengiamės tiksliai identifikuoti kliento keliamus reikalavimus, kad galėtume juos atliepti kiek įmanoma tiksliau ir kokybiškiau. Grįžtamasis ryšis gautas iš klientų, atsiliepimai, komentarai, nepatenkinti lūkesčiai, valdomi kaip potencialios Grupės veiklos tobulinimo galimybės.

Grupė vykdydama savo veiklą, atsakingai laikosi verslo etikos ir to paties tikisi iš savo verslo partnerių. Tolimesni bendradarbiavimo ryšiai stiprinami tik su tais verslo partneriais, kurių verslo etikos supratimas nesikerta su Grupės, o bendros pastangos nukreipiamos tvaraus, ilgalaikio bendradarbiavimo siekimui.

Grupė aktyviai stebi ją supančią konkurencinę aplinką. Teisiškais ir etiškais būdais renka ir analizuoja informaciją apie konkurentus, vertina jų priimamus strateginius sprendimus. Konkurentų pažinimas leidžia efektyviau pasinaudoti rinkos galimybėmis. Grupėje konkurentai irgi laikomi suinteresuota šalimi, nes staiga pasikeitus aplinkybėms konkurentas gali tapti rytojaus verslo partneriu.

Grupė užtikrina savalaikį reagavimą į bet kokias valdžios institucijų užklausas ir joms pateikia visą reikalingą informaciją bei atsižvelgia į pastabas. Taip pat, Grupė deda itin daug pastangų į gerų ryšių palaikymą su šalių, į kurias komandiruojami darbuotojai, valstybinėmis priežiūros institucijomis.

Grupės veikla gali daryti įtaką ne tik ją supančiai aplinkai, bet ir bendruomenei. Vykdydami veiklą Grupės atstovai visada atsižvelgia į bendruomenės pateikiamas pastabas, komentarus ir atsižvelgia į juos. Priimdami sprendimus kartu su bendruomenės nariais stengiamės tapti patikimais partneriais ir aktyviais visuomeninio gyvenimo dalyviais.

12.     KODEKSO ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKA

Grupei rūpi, kad su šio Kodekso turiniu būtų susipažinusios ir jos nuostatas taikytų visos Grupės suinteresuotos šalys: verslo partneriai, paslaugų teikėjai, subrangovai ir kiti tretieji asmenys, su kuriais Grupės darbuotojai komunikuoja. Todėl šis Kodeksas yra skelbiamas viešai Bendrovės internetinėje svetainėje ir vidinėje Dokumentų valdymo sistemoje.

Grupei labai svarbus grįžtamasis ryšys iš visų suinteresuotųjų šalių (darbuotojų, klientų, verslo partnerių, vietos bendruomenės ir kt.). Siekiant gauti visą informaciją apie Kodekso pažeidimus bei gauti reikiamą su jo vykdymu susijusią informaciją, Grupėje yra sukurta el. pašto dėžutė: [email protected]. Pranešėjo tapatybės konfidencialumas yra garantuojamas. Prie nurodytos el. pašto dėžutės prieigą turi tik Grupės paskirti atsakingi asmenys: Personalo vadovas ir Kokybės ir tvarumo vadovas.

Grupėje visi pranešimai apie esamus ir galimus Kodekso nuostatų pažeidimus yra traktuojami kaip neatitiktys ir privalo būti tinkamai išnagrinėti Bendrovės Generalinio direktoriaus paskirtų asmenų.

Grupės Kokybės ir tvarumo vadovas surenka ir apibendrina su Kodekso įgyvendinimu susijusius gautus pranešimus, paklausimus ir skundus už praėjusius kalendorinius metus, ir parengia ataskaitą Grupės vadovams apie Kodekso įgyvendinimo efektyvumą ir galimybes ją tobulinti bei pateikia ją svarstyti Grupės vadovams per sekantį vadovybinės vertinamosios analizės susirinkimą.

13.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kodeksas tvirtinamas ir, esant poreikiui, koreguojamas Grupės vadovybės sprendimu.

Bet kuris asmuo gali pateikti poreikį dėl Kodekso turinio koregavimo. Įvertinęs šį poreikį, jo aplinkybes ir potencialią naudą suinteresuotoms šalims, rekomendacijas dėl Kodekso koregavimo Grupės vadovybei pateikia Kokybės ir tvarumo vadovas.

Visi Grupės darbuotojai, esami ir naujai priimti, privalo būti supažindinti su Kodeksu ir vykdyti jo reikalavimus. Už esamų darbuotojų periodinį supažindinimą su Kodekso turiniu atsakingas Kokybės ir tvarumo vadovas, už naujai priimtų darbuotojų – Personalo skyriaus darbuotojai.

Kodekso nuostatų įgyvendinimas negali prieštarauti LR įstatymams ir/ar kitiems galiojantiems teisės aktams. Todėl, prieš pradedant įgyvendinti Kodekso nuostatas, pirmiausia atsižvelgiama į teisinio reglamentavimo bazę ir tik tada pereinama prie Kodekso nuostatų įgyvendinimo.

VADYBOS SISTEMOS POLITIKA

UAB „BALTIC TRANSLINE“ – tarptautinių krovinių gabenimo ir ekspedijavimo kompanija, teikianti kompleksines logistikos paslaugas. Įmonės krovinių pervežimo tinklas yra išplėtotas Vakarų Europoje, Baltijos, Skandinavijos ir NVS šalyse. Įmonės klientai yra tiek rinkos lyderiai, tiek savo veiklą pradedančios kompanijos. Savo patikimumą įrodome per ilgalaikę sėkmingą partnerystę.

MISIJA – spręsti visas kliento logistines užduotis ir pasiūlyti profesionalius bei inovatyvius sprendimus.

VIZIJA – globalus logistikos partneris.

Mūsų organizacijos darbuotojai suvokia, jog esame atsakingi už kokybiškai suteiktas paslaugas, už saugią ir sveiką darbo aplinką, už aplinkos apsaugą, kadangi įmonės vykdoma veikla turės įtakos tiek dabartinei, tiek ir ateities aplinkai. Mes prisiimame atsakomybę ir įsipareigojame:

Savo veiklą orientuoti į visapusišką klientų poreikių ir lūkesčių patenkinimą.

Kurti ilgalaikius, paremtus abipusiu pasitikėjimu ir žinių dalijimusi, bendradarbiavimo ryšius su savo partneriais.

Bendrovės veikloje taikyti nuolatinio gerinimo ir taršos prevencijos principus. Modernizuoti ir tobulinti turimas technologijas, naudojamas logistikos paslaugų teikimui, atsižvelgiant į technologinę pažangą, klientų poreikius, kitų suinteresuotų šalių veiklą bei galimą poveikį aplinkai.

Nuolatos stebėti, kontroliuoti ir gerinti bendrovės integruotas vadybos sistemas, apimančias kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei žmonėms skirtų vaistų gerosios platinimo praktikos nuostatų įgyvendinimą, veiksmingumą, tenkinant klientų poreikius bei pranokstant jų lūkesčius, taikant žiedinės ekonomikos principus ir tvariai naudojant gamtinius išteklius.

Užtikrinti, kad bendrovės vykdoma veikla atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje galiojančius įstatymus, kitus norminius aktus, instrukcijas, reikalingus leidimus ir kitus kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei žmonėms skirtų vaistų gerosios platinimo praktikos keliamus reikalavimus.

Siekti suformuoti tokią organizacijos kultūrą, kurioje kiekvienas darbuotojas savo kompetencijos ribose prisiimtų atsakomybę už atliekamų darbų kokybę, kokybės gerinimą, darbuotojų saugą ir sveikatą bei aplinkos apsaugą.

Vykdant veiklą, ypatingą dėmesį skirti darbuotojų saugai ir sveikatai bei siekti mažinti neigiamą poveikį aplinkai: racionaliai naudoti priemones bei technologijas, nuolat ieškoti efektyvių, naujų darbo metodų, technologijų, įrengimų, medžiagų.

Nustatyti integruotos vadybos sistemos, apimančios kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei žmonėms skirtų vaistų gerosios platinimo praktikos nuostatų įgyvendinimą, tikslus ir skirti reikiamus išteklius tikslams įgyvendinti.

Informuoti visuomenę, valdžios institucijas ir kitas suinteresuotąsias šalis apie UAB „Baltic transline“ vykdomą veiklą.

 

MAISTO SAUGOS POLITIKA

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Baltic transline, UAB (Bendrovė) Maisto saugos politika (Politika) galioja Bendrovėje ir visoms jos dukterinėms bendrovėms (toliau – Grupė) bei taikoma pilna apimtimi visuose su maisto sauga susijusiuose Grupės procesuose.

Politikos tikslas yra užtikrinti Grupės minimalių veiklos saugumo ir kokybės standartų reikalavimų, gerųjų praktikų įgyvendinimą, vykdant visas su maisto tvarkymu susijusias veiklas Grupėje.

Grupės aukščiausioji vadovybė supranta ir pripažįsta maisto saugos principų taikymo svarbą visos maisto tiekimo grandinės apimtyje, ypač tuose etapuose, kuriuose Grupė atlieka su maisto transportavimu susijusias veiklas: pasikrovimas, pervežimas, išsikrovimas. Kiekvienas Grupės darbuotojas prisiima atsakomybę už maisto saugos reikalavimų įgyvendinimą ir maisto saugumo kultūros puoselėjimą tiek Grupės viduje, tiek ir išorėje, komunikuojant su klientais, tiekėjais ir partneriais. Grupė įsipareigoja imtis visų veiksmų, kurie būtini, siekiant užtikrinti mūsų kontrolėje esančio maisto saugumą.

Politika parengta remiantis Grupės strategija, IFS Logistika standartu ir kitais nacionaliniais, Europos Sąjungos ir tarptautiniais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto, produktų ir teikiamų paslaugų apsaugą.

2.         PAGRINDINIAI MAISTO SAUGOS PRINCIPAI IR GRUPĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

Grupė prisiima atsakomybę ir įsipareigoja imtis visų maisto, produktų ir teikiamų paslaugų saugumą užtikrinančių veiksmų:

laikytis visų teisės aktų reikalavimų ir taikyti industrijos gerosios praktikos rekomendacijas, siekiant sumažinti aktualių rizikų atsiradimo tikimybę ir poveikį maisto saugai;

atliepti visų suinteresuotųjų šalių, verslo partnerių, valstybinių institucijų, vietos bendruomenių ir klientų lūkesčius, bendradarbiauti su jomis ir, kiek įmanoma labiau, atitikti jų keliamus specifinius reikalavimus;

skatinti įtraukios ir pro-aktyvios, į maisto, produktų ir teikiamų paslaugų saugą orientuotos, kultūros kūrimąsi;

nusistatyti aukštus kokybinius ir į maisto, produktų ir teikiamų paslaugų saugumą nukreiptus tikslus bei adekvačiai investuoti į jų įgyvendinimą;

ugdyti ir samdyti tik kompetentingus darbuotojus, kvalifikuotus subrangovus, kurie prisiimtų atsakomybę ir būtų atskaitingi už maisto saugą;

įmonės veiklai būtinas prekes ir paslaugas pirkti tik iš patikimų tiekėjų, kurie kaip ir Grupė, daug dėmesio skiria tvarumo inciatyvų įgyvendinimui: gamtinių ir energinių išteklių tausojimui, atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymui, socialinės aplinkos gerinimui ir kt.;

suteikti savo darbuotojams tinkamą, maisto, produktų ir teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti būtiną, informaciją, supažindinti su Grupėje taikomais aukščiausio lygmens standartais, standartizuotomis instrukcijomis bei aprūpinti juos tinkamomis darbo priemonėmis ir įranga, kad jie savo darbą galėtų atlikti ne tik profesionaliai, bet ir laikydamiesi visų asmeninės ir Grupės higienos reikalavimų;

nuolat tobulinti Grupės viduje vykstančius procesus, organizuotai ir efektyviai valdant įdiegtą integruotą maisto saugos ir kokybės valdymo sistemą.

3.         MAISTO SAUGOS VALDYMO SISTEMA

Grupė yra sukūrusi ir įgyvendina integruotą kokybės ir maisto saugos valdymo sistemą, kurios neatsiejama dalimi laikomas IFS Logistika standarto principų ir reikalavimų įgyvendinimas.

Grupė prižiūri ir nuolat gerina integruotos kokybės ir maisto saugos valdymo sistemą, užtikrindama efektyvų apibrėžtų procesų vyksmą. Kiekvienais metais planuojami vidiniai auditai, kurių rezultatai aptariami vadovybinės vertinamosios analizės metu ir panaudojami Grupės veiklos tobulinimui užtikrinti.

4.         POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKA

Grupei rūpi, kad taikomi integruotos kokybės ir maisto saugos principai taptų viena iš pagrindinių dedamųjų, į kurias atsižvelgiama priimant strateginius ir operatyvinius sprendimus, todėl ši Politika yra skelbiama viešai Grupės internetinėje svetainėje ir vidinėje Dokumentų valdymo sistemoje;

Grupės padalinių vadovai yra atsakingi už pavaldžių darbuotojų bei atsakingų asmenų supažindinimą su Politikos nuostatomis.

Grupei labai svarbus grįžtamasis ryšys iš visų suinteresuotųjų šalių (darbuotojų, klientų, partnerių, vietos bendruomenės ir kt.). Siekiant komunikaciją su suinteresuotomis šalimis padaryti efektyvesne, Grupėje yra sukurta el. pašto dėžutė: [email protected]. Šiuo el. paštu gali būti pateikiama visa informacija apie Politikos pažeidimus bei kitą su jos vykdymu susijusią informaciją. Pranešėjo tapatybės konfidencialumas yra garantuojamas. Prie nurodytos el. pašto dėžutės prieigą turi tik Grupės paskirti atsakingi asmenys: Personalo vadovas ir Kokybės ir tvarumo vadovas.

Grupėje visi pranešimai apie esamus ir galimus Politikos nuostatų pažeidimus yra traktuojami kaip neatitiktys ir privalo būti tinkamai išnagrinėti bendrovės Generalinio direktoriaus paskirtų asmenų.

Grupės Kokybės ir tvarumo vadovas surenka ir apibendrina su Politikos įgyvendinimu susijusius gautus pranešimus, paklausimus ir skundus už praėjusius kalendorinius metus, ir parengia ataskaitą Grupės vadovams apie Politikos įgyvendinimo efektyvumą ir galimybes ją tobulinti bei pateikia ją svarstyti Grupės vadovams per sekantį vadovybinės vertinamosios analizės susirinkimą.

5.         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Politika tvirtinama ir, esant poreikiui, keičiama Grupės vadovybės sprendimu.

Bet kuris asmuo gali pateikti poreikį dėl Politikos turinio koregavimo. Įvertinęs šį poreikį, jo aplinkybes ir potencialią naudą suinteresuotoms šalims, rekomendacijas dėl Politikos koregavimo Grupės vadovybei pateikia Kokybės ir tvarumo vadovas.

Visi Grupės darbuotojai, esami ir naujai priimti, privalo būti supažindinti su Politika ir vykdyti jos reikalavimus. Už esamų darbuotojų periodinį supažindinimą su Politikos turiniu atsakingas Kokybės ir tvarumo vadovas, už naujai priimtų darbuotojų – Personalo skyriaus darbuotojai.

Politikos nuostatų įgyvendinimas negali prieštarauti LR įstatymams ir/ar kitiems galiojantiems teisės aktams. Todėl, prieš pradedant įgyvendinti Politikos nuostatas, pirmiausia atsižvelgiama į teisinio reglamentavimo bazę ir tik tada pereinama prie Politikos nuostatų įgyvendinimo.

APLINKOSAUGOS POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Aplinkosaugos politika (toliau – Politika) yra taikoma Baltic Transline, UAB (toliau – Bendrovė) ir visoms jos dukterinėms bendrovėms (toliau – Grupė).
1.2. Vykdydama savo veiklą, Grupė siekia būti atsakingu ir tvariu logistikos paslaugų teikėju, kuris prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvaraus vystymosi. Taip pat, įgyvendinamais aktyviais aplinkosaugos veiksmais ketiname ne tik atitikti privalomus aplinkosaugai taikytinus teisės aktų keliamus reikalavimus, bet ir prisidėti prie tvarios tiekimo grandinės gerosios praktikos kūrimo.
1.3. Politikos tikslas yra užtikrinti, kad visi Grupės atliekami veiksmai būtų suderinti su aukščiausiais aplinkosaugos standartų reikalavimais, taip prisidedant prie ilgalaikio planetos tvarumo puoselėjimo.
1.4. Politika parengta vadovaujantis įvairiais tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais, įskaitant Europos Sąjungos Žaliojo kurso strategiją, Paryžiaus susitarimą dėl klimato kaitos. Formuojant politiką, taip pat, buvo atsižvelgta į Grupės strategiją ir įdiegtos aplinkosaugos vadybos sistemos (ISO 14001) reikalavimus ir rekomendacijas.

2. APLINKOSAUGOS PRINCIPAI IR GRUPĖS ĮSIPAREIGOJIMAI
2.1. Grupė prisiima atsakomybę už savo veiklos daromą poveikį aplinkai ir įsipareigoja:
2.1.1. Savo veiklą vykdyti laikantis tvarumo, efektyvumo ir atsakingumo principais ir užtikrinti visų privalomų aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų bei kitų Grupės prisiimtų įsipareigojimų atitikimą;
2.1.2. Vykdyti nuolatinę Grupės veiklos sukeliamo poveikio aplinkai stebėseną – skaičiuoti Grupės įmonių veikloje susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, vertinti gamtos ir energetinių išteklių naudojimo ir susidarančių atliekų tendencijas, esant galimybei vystant duomenų surinkimo metodiką bei įrankius;
2.1.3. Optimizuoti procesus bei taikyti inovatyvius sprendimus, kurie prisidėtų prie poveikio aplinkai mažinimo bei efektyvaus poveikio aplinkai vertinimo
2.1.4. Didinti mažiau taršių transporto priemonių naudojimą bei diegti kitas inovacijas, leidžiančias sumažinti kuro sąnaudas (pvz., maršrutų optimizavimas, ekonomiškas vairavimas ir kt.);
2.1.5. Ne tik semtis patirties iš aplinkosaugą kontroliuojančių institucijų ir išorės ekspertų, bet ir dalintis savąja sukaupta patirtimi ir gerosios praktikos pavyzdžiais tarpusavyje su Grupės esamais ir būsimais verslo partneriais;
2.1.6. Bendrovei priklausančiuose pastatuose naudoti sertifikuotą žaliąją elektros energiją, esant galimybei, ant Grupei priklausančių pastatų įsirengti saulės elektrines ir (arba) kitus atsinaujinančią energiją gaminančius įrenginius, skatinti nekilnojamojo turto valdytojus, iš kurių Grupė nuomojasi patalpas, taip pat naudoti žaliąją elektros energiją;
2.1.7. Vadovautis taršos prevencijos principais, mažinti veikloje susidarančių atliekų kiekį, užtikrinti saugų ir atsakingą jų tvarkymą;
2.1.8. Ugdyti darbuotojų kompetencijas, tausojantį ir atsakingą požiūrį į aplinkosaugą, skatinti jų dalyvavimą į aplinkosaugą orientuotose iniciatyvose.

3. POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR KONTROLĖS TVARKA

3.1. Grupei rūpi, kad su šios Politikos turiniu būtų susipažinusios ir jos nuostatas taikytų visos Grupės suinteresuotos šalys: verslo partneriai, paslaugų teikėjai, subrangovai ir kiti tretieji asmenys su kuriais Grupės darbuotojai susiduria vykdydami darbines funkcijas. Todėl ši Politika yra skelbiama viešai Bendrovės internetinėje svetainėje ir vidinėje Dokumentų valdymo sistemoje.
3.2. Grupei labai svarbus grįžtamasis ryšys iš visų suinteresuotųjų šalių (darbuotojų, klientų, partnerių, vietos bendruomenės ir kt.). Siekiant gauti visą informaciją apie Politikos pažeidimus bei gauti reikiamą su jos vykdymu susijusią informaciją, Grupėje yra sukurta el. pašto dėžutė: [email protected]. Pranešėjo tapatybės konfidencialumas yra garantuojamas. Prie nurodytos el. pašto dėžutės prieigą turi tik Grupės paskirti atsakingi asmenys: Personalo vadovas ir Kokybės ir tvarumo vadovas.
3.3. Grupėje visi pranešimai apie esamus ir galimus Politikos nuostatų pažeidimus yra traktuojami kaip neatitiktys ir privalo būti tinkamai išnagrinėti Bendrovės Generalinio direktoriaus paskirtų asmenų. Užfiksavus veiksmus, turinčius korupcijos požymių, nedelsiant imamasi drausminamųjų priemonių, įskaitant laikiną nušalinimą nuo einamų pareigų ar atleidimą iš darbo arba sutartinių santykių su darbuotoju ar trečiąja šalimi nutraukimą. Grupė, be jokių išimčių, visada informuoja kompetentingas teisėsaugos institucijas apie bet kokius nustatytus nusikalstamos veikos požymius.
3.4. Grupės Kokybės ir tvarumo vadovas surenka ir apibendrina su Politikos įgyvendinimu susijusius gautus pranešimus, paklausimus ir skundus už praėjusius kalendorinius metus, ir parengia ataskaitą Grupės vadovams apie Politikos įgyvendinimo efektyvumą ir galimybes ją tobulinti bei pateikia ją svarstyti Grupės vadovams per sekantį vadovybinės vertinamosios analizės susirinkimą.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Politika tvirtinama ir, esant poreikiui, koreguojama Grupės vadovybės sprendimu.
4.2. Bet kuris asmuo gali pateikti poreikį dėl Politikos turinio koregavimo. Įvertinęs šį poreikį, jo aplinkybes ir potencialią naudą suinteresuotoms šalims, rekomendacijas dėl Politikos koregavimo Grupės vadovybei pateikia Kokybės ir tvarumo vadovas.
4.3. Visi Grupės darbuotojai, esami ir naujai priimti, privalo būti supažindinti su Politika ir vykdyti jos reikalavimus. Už esamų darbuotojų periodinį supažindinimą su Politikos turiniu atsakingas Kokybės ir tvarumo vadovas, už naujai priimtų darbuotojų – Personalo skyriaus darbuotojai.
4.4. Politikos nuostatų įgyvendinimas negali prieštarauti LR įstatymams ir/ar kitiems galiojantiems teisės aktams. Todėl, prieš pradedant įgyvendinti Politikos nuostatas, pirmiausia atsižvelgiama į teisinio reglamentavimo bazę ir tik tada pereinama prie Politikos nuostatų įgyvendinimo.

 

Slapukai (angl. cookies)

Ši svetainė yra nustatyta taip, kad leistų visus slapukus siekiant užtikrinti šio puslapio funkcinius parametrus bei pagerintų jūsų naršymo patirtį. Jei tęsite nekeisdami šių nustatymų, sutinkate su tuo. Slapukų naudojimo taisykles rasite čia.

Sutinku
Parinktys
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti

Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė tinkamai neveiks.

Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Success

Užklausa išsiųsta

Ačiū!

Uždaryti
Success

Aplikacija išsiųsta

Dėkojame, kad domitės galimybe dirbti mūsų įmonėje. Jūsų informaciją gavome, su atrinktais kandidatais susisieksime.

Uždaryti
Success

Į jūsų užklausą per 30 min. atsakysime darbo dienomis 8:00-17:00.

Kitu laiku susisieksime kaip įmanoma greičiau.

Uždaryti